KRYSTAL strojní oplach nádobí

Tekutý oplachový a leštící prostředek pro všechny typy myček nádobí.

Značka: Krystal

Původní cena: 266,32 

Cena s DPH: 266,32 

Cena bez DPH: 220,10 

Kód:

5 l Kanystr skladem
20 l kanystr skladem

Tekutý oplachový a leštící prostředek pro všechny typy myček nádobí. Zamezuje tvorbě stop po mineráliích na mytém nádobí. Vhodný jako druhá fáze (oplachování) po prostředku „Krystal strojní mytí“.
 
-nádobí beze šmouh
-vysoký lesk
-spolehlivě použitelný pro všechny druhy materiálů
-biologicky rozložitelný
 
 
Návod k použití: Dávkujte 2 - 3 ml na 1 l vody.
 
UFI JV00-V0EC-C004-EF04

Základní informace

Velikost
EAN
Rozměry [š. v. h.]
Celní zařazení
Netto / brutto [kg]
5 l
8594011501363
18,70 x 24,10 x 14,90
34024200
5,05 / 5,26
20 l
8594011509468
34024200
20,90 / 20,91

Převod jednotek

Velikost
Paleta
5 l
128 ks
20 l
24 ks

ADR

Velikost
UN číslo
Značka
Skupina
Limit
Třída
5 l
UN1987
3
III
5 l
3
20 l
UN1987
3
III
5 l
3

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Nebezpečné vlastnosti

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

GHS07
Dráždivé látky

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací