KRYSTAL Balzám na nádobí

Přípravek na nádobí s vůní citrusových plodů. Vyznačuje se vysokou pěnivostí a vysokým mycím účinkem.

Značka: Krystal

Původní cena: 41,87 

Cena s DPH: 41,87 

Cena bez DPH: 34,60 

Kód:

750 ml Láhev skladem
5 l Kanystr skladem
20 l kanystr skladem

Přípravek na nádobí s vůní citrusových plodů. Vyznačuje se vysokou pěnivostí a vysokým mycím účinkem.

- aktivní látka k ochraně pokožky s výtažkem z ALOE VERA,
- testy dermální tolerance výrobku z kožní kliniky,
- zvýšená pěnivost,
- nadstandardní mycí síla,
- výborné talířové testy,
- příjemná parfemace

Návod k použití: do 5ti litrů mycího roztoku dávkujte 15 ml produktu.

 

UFI 6410-D0GJ-800M-EFRA

 
 

Základní informace

Velikost
EAN
Rozměry [š. v. h.]
Celní zařazení
Netto / brutto [kg]
750 ml
8594011501981
9,00 x 25,90 x 5,50
34024200
0,80 / 0,82
5 l
8594011501998
18,70 x 24,10 x 14,90
34024200
5,28 / 5,49
20 l
8594011502315
27,50 x 40,20 x 25,20
34024200
20,83 / 21,71

Převod jednotek

Velikost
karton
Paleta
750 ml
18 ks
576 ks
5 l
-
128 ks
20 l
-
24 ks

ADR

Velikost
UN číslo
Značka
Skupina
Limit
Třída
750 ml
UN1760
8
III
5 l
8
5 l
UN1760
8
III
5 l
8
20 l
UN1760
8
III
5 l
8

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Nebezpečné vlastnosti

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

GHS05
Korozivní a žíravé látky

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací