VAKAVO Osvěžovač vzduchu tropical

Tekutý neutralizátor pachů a osvěžovač vzduchu nejen pro domácnost.

Značka: Vakavo

Původní cena: 87,85 

Cena s DPH: 87,85 

Cena bez DPH: 72,60 

Kód:

750 ml láhev skladem

Pomyslnou „tečkou“ za úklidem je příjemná vůně v interiéru. Osvěžovač vzduchu VAKAVO účinně neutralizuje pachy a provoní místnosti ve vaší domácnosti exotikou. Vstoupíte do interiéru a cítíte příjemnou vůni čistoty. Přípravek je možno rozprašovat na stěny, nábytek (i dřevěný), na textilní čalounění, závěsy a žaluzie. Osvěžovač můžete aplikovat i na taková místa jako je interiér auta, odpadkový koš nebo WC kartáč. 

Přípravek se zcela odpaří a po odpaření nezanechává zbytky ani skvrny, pouze v prostoru zanechá příjemnou vůni. Přípravek neutralizuje pachy v tkaninách, na interiérových plochách i v prostoru. 

  • květinově-ovocná exotická vůně 
  • nezanechává skvrny na tkaninách – použitelný na závěsy, čalounění, atd. 
  • lze aplikovat do interiéru auta, na WC kartáč, odpadkový koš a podobná místa 
  • neutralizuje nepříjemné pachy a dodává příjemnou vůni

UFI: J0J0-105Y-X005-TMJ8

​​​

Základní informace

Velikost
EAN
Rozměry [š. v. h.]
Celní zařazení
Netto / brutto [kg]
750 ml
8595683802932
9,90 x 28,10 x 6,80
33074900
0,74 / 0,77

Převod jednotek

Velikost
karton
Paleta
750 ml
12 ks
576 ks

ADR

Velikost
UN číslo
Značka
Skupina
Limit
Třída
750 ml
UN1987
3
III
5 l
3

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Nebezpečné vlastnosti

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

GHS02
Hořlavé látky

GHS07
Látky nebezpečné pro zdraví

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací