CLEAMEN Gastro Professional Strojní oplach nádobí

Tekutý oplachový a lešticí prostředek pro profesionální myčky nádobí a skla.

Značka: Gastro Professional

Původní cena: 756,37 

Cena s DPH: 756,37 

Cena bez DPH: 625,10 

Kód:

5 l Kanystr skladem
10 l kanystr skladem
20 l kanystr skladem

​Tekutý oplachový a lešticí prostředek pro profesionální myčky nádobí a skla. Je vhodný jako druhá fáze po prostředku CLEAMEN Gastro Professional Strojní mytí nádobí nebo CLEAMEN Gastro Professional Strojní mytí nádobí PLUS. Připojte k dávkovacímu čerpadlu myčky.

 
Aplikace: Připojte k dávkovacímu čerpadlu myčky. Pro strojní mytí s automatickým dávkováním nastavit dávkovací čerpadlo dle naměřené tvrdosti vody, provozních podmínek v rozmezí 0,2 – 1 g/l pracovního roztoku.

Základní informace

Velikost
EAN
Rozměry [š. v. h.]
Celní zařazení
Netto / brutto [kg]
5 l
8594011508355
34024200
5,01 / 5,22
10 l
8594011508409
34024200
10,54 / 10,54
20 l
8594011508416
34024200
21,10 / 21,10

Převod jednotek

Velikost
Paleta
5 l
128 ks
10 l
60 ks
20 l
24 ks

ADR

Velikost
UN číslo
Značka
Skupina
Limit
Třída
5 l
UN1987
3
III
5 l
3
10 l
UN1987
3
III
5 l
3
20 l
UN1987
3
III
5 l
3

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Nebezpečné vlastnosti

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

GHS02
Hořlavé látky

GHS07
Dráždivé látky

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací