CLEAMEN 721 Nepěnivý kyselý NP-CIP čistič

Nepěnivý silně kyselý čistící prostředek na bázi anorganických kyselin, který účinně působí na vodní, mléčný a pivní kámen.   Výrobek dočasně není možné prodávat široké veřejnosti. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití, při nákupu, prosím, uveďte IČ.

Značka: Cleamen

Původní cena: 1 083,19 

Cena s DPH: 1 083,19 

Cena bez DPH: 895,20 

Kód:

Tento produkt je určen pro profesionální použití. Při nákupu je nutné uvést platné IČ.
12 kg kanystr Není skladem
24 kg kanystr skladem

 

 
Nepěnivý silně kyselý čistící prostředek na bázi anorganických kyselin, který účinně působí na vodní, mléčný a pivní kámen. Výborně odstraňuje anorganické usazeniny a oxidativním způsobem rozkládá organické sloučeniny. Pasivuje nerezovou ocel a je také vhodný jako neutralizační prostředek po alkalickém čištění. Prostředek má široké uplatnění, například v potravinářském průmyslu při čištění CIP-okruhů, odparek, odstředivek, UHT-zařízení, potrubních systémů, zásobních tanků, KEG sudů v pivovarech, zařízení na výrobu sýrů, spirálových výměníků v cukrovarech atd. Při čištění UHT–zařízení by se mělo zamezit přesáhnutí teploty 80 ºC, neboť vyšší teploty snižují životnost těsnění.
 
Oblast použití
Koncentrace
Doba působení
Doporučená teplota
CIP–zařízení, odstředivky, pastéry, výměníky tepla, odparky, chladiče
0,5 – 2,0 %
15 – 30 min.
60 – 80 ºC
Potrubní systémy, tanky, nádrže, cisterny
0,5 – 1,5 %
10 – 20 min.
60 – 80 ºC
Lisovací zařízení na sýry, malé díly po alkalickém čištění
0,5 – 1,0 %
3 – 5 min.
10 – 25 ºC
Sudy / KEG
1,5 – 2,0 %
1 – 3 min.
70 – 80 ºC
Odstranění pivního kamene
2,0 – 10,0 %
minimálně 30 min.       (podle potřeby)
30 – 25 ºC
Spirálové výměníky v cukrovarech
podle druhu a stupně znečištění
podle potřeby
40 – 60 ºC
 pH koncentrátu: 1
 
Při dodržení doporučujících postupů je prostředek vhodný pro nerezovou ocel, emaily a umělé hmoty odolné kyselinám. Nepoužívat na povrchy z hliníku, popřípadě nepřesáhnout kontaktní dobu 20 sekund.
 
Prostředek obsahuje:
>30% kyselina dusičná, 15-30% kyselina fosforečná, 5-15% voda

Základní informace

Velikost
EAN
Rozměry [š. v. h.]
Celní zařazení
Netto / brutto [kg]
12 kg
8594011506870
34029090
12,00 / 12,44
24 kg
8594011505484
34029090
24,00 / 24,90

Převod jednotek

Velikost
Paleta
12 kg
45 ks
24 kg
24 ks

ADR

Velikost
UN číslo
Značka
Skupina
Limit
Třída
12 kg
UN2922
8 (6.1)
I
0.01 l
8 (6.1)
24 kg
UN2922
8 (6.1)
I
0.01 l
8 (6.1)

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Nebezpečné vlastnosti

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H331 - Toxický při vdechování.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

GHS05
Korozivní a žíravé látky

GHS06
Akutně toxické látky

Související produkty

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací