CLEAMEN 591 nepěnivá dezinfekce

Nepěnivý tekutý dezinfekční prostředek bez aldehydů s dobrým profilem účinnosti a vynikající materiálovou kompatibilitou a bez parfému. Ideální pro použití v potravinářství, zdravotnictví, průmyslu a v ostatních provozech vyžadujících zvýšený dezinfekční režim, např. maloobchody, hotely, fitness studia, wellness.

Značka: Cleamen

Původní cena: 1 450,79 

Cena s DPH: 1 450,79 

Cena bez DPH: 1 199,00 

Kód:

5 l Kanystr skladem

​Zřeďte podle aplikace. Vždy připravujte čerstvé roztoky a vyměňte je, pokud je roztok viditelně znečištěný. Nejprve odstraňte nečistoty z povrchu. Dezinfekční roztok aplikujte mechanickým rozprašovačem, na větší plochy pomocí vědra a utěrky/ mopu. Použijte 30-50 ml/m2 k důkladnému navlhčení a nechte působit 1-15 minut (v závislosti na požadavku). Povrch musí zůstat zvlhčený po celou dobu doporučeného kontaktního času. Poté opláchněte vodou nebo nechte uschnout. Dezinfikované povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, je třeba opláchnout pitnou vodou. Oplachování podlah není nutné, pokud nemají být voskovány nebo leštěny.

Oblast použití PT: 2, 4. Pro profesionální použití.

Dávkování

Účinek

A

(V)

(B)

obalené viry

Čas působení

1 - 5 min

5 ​- 15 min

5 min

ml / 1 l

5 - 30

2 - 15

20

Cena 1 l pracovního roztoku od

​​1,20 Kč

0,48 Kč

4,80 Kč​​

pH 5,5 - 8,5


Přípravek splňuje normy:

EN 1276

EN 13697

EN 14561

EN 16615

EN 1650

EN 14562

EN 14476 obalené viry

EN 16777


Spektrum dezinfekčního účinku:

Baktericidní A (1-5 min)

Levurocidní (V) (5 -15 min)

Virucidní obalené viry (B) (5 min).

​​

Účinná biocidní látka (g/100g):

Alkyl (C12-16) dimethylbenzylamonium chlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) (CAS: 68424-85-1) 3,3g

Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid (CAS: 7173-51-5) 3,3g

Alkyl (C12-C14) (ethylbenzyl)dimethylamonium chlorid (ADEBAC (C12-C14)) (CAS: 85409-23-0) 3,3g.


Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


Ev. č. v ČR: MZDR 5129/2024/OBP

UFI: V7YW-C8GG-800X-MJ81


​​​​​

Základní informace

Velikost
EAN
Rozměry [š. v. h.]
Celní zařazení
Netto / brutto [kg]
5 l
8595683804189
19,40 x 24,20 x 15,70
38089410
5,21 / 5,22

Převod jednotek

Velikost
Paleta
5 l
128 ks

ADR

Velikost
UN číslo
Značka
Skupina
Limit
Třída
5 l
UN3082
9
III
5 l
9

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Nebezpečné vlastnosti

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

GHS05
Korozivní a žíravé látky

GHS09
Látky nebezpečné pro životní prostředí

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací