CID CLEAN

Značka: Ostatní

Původní cena: 3 508,88 

Cena s DPH: 3 508,88 

Cena bez DPH: 2 899,90 

Kód:

25 l kanystr skladem

Základní informace

Velikost
EAN
Rozměry [š. v. h.]
Celní zařazení
Netto / brutto [kg]
25 l
054148290701611
38089490
25,63 / 25,63

Převod jednotek

Velikost
karton
Paleta
25 l
-
-

ADR

Velikost
UN číslo
Značka
Skupina
Limit
Třída
25 l
UN2014
5.1, (8)
II
1 l
5.1

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Nebezpečné vlastnosti

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

GHS03
Oxidující látky

GHS05
Korozivní a žíravé látky

GHS07
Látky nebezpečné pro zdraví

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací