Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí pro smluvní vztahy uzavírané v internetovém obchodě www.cormen.cz.

2. Pokud není na webových stránkách internetového obchodu uveden jako Prodávající jiný subjekt, je Prodávajícím obchodní společnost CORMEN s.r.o., IČ 255 47 593, se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 1420, PSČ 593 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32085. Kontaktní údaje a identifikace Prodávajícího jsou zveřejněny na internetových stránkách při nákupu a Kupující při nákupu vidí, který subjekt je Prodávajícím. Kupujícím je subjekt, jemuž se Prodávající zavazuje odevzdat objednanou věc a umožnit mu k ní nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ní Prodávajícímu kupní cenu. Pokud je Kupujícím spotřebitel ve smyslu zákonné definice, platí pro něj ustanovení týkající se obchodování se spotřebiteli.

3. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí těmito VOP a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění, a ostatními souvisejícími předpisy.

II. Uzavření smlouvy

1. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se uzavírá na základě objednávky Kupujícího, učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky zboží zveřejněné na internetových stránkách Prodávajícího www.cormen.cz. Objednávka se považuje za návrh smlouvy a stává se závaznou, je-li potvrzena Prodávajícím.

2. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:

a) identifikační údaje Kupujícího – jeho jméno, příjmení, IČ u podnikatele, adresu bydliště/místo podnikání/sídla, e-mailovou adresu, telefonní číslo

b) identifikaci produktu dle nabídky Prodávajícího; c) požadované množství zboží; d) cenu bez DPH i s DPH; e) fakturační adresu Kupujícího, liší-li se od adresy uvedené v bodě a)

Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla Kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu Kupujícího za účelem odstranění vad objednávky. Pokud se vady nepodaří odstranit, k objednávce se nepřihlíží.

3. Kupující může zboží objednávat bez registrace či jako přihlášený uživatel přes svůj účet.

4. Objednávka je doručena Prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Kupující se svou objednávkou vázán.

5. Po doručení objednávky potvrdí Prodávající Kupujícímu její obdržení. Součástí potvrzení obdržení objednávky je zpravidla i potvrzení samotné objednávky. Potvrzení objednávky je Prodávající oprávněn učinit i samostatně. Není-li do třiceti dnů od doručení objednávky Prodávajícímu odesláno potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího či nový návrh smlouvy, objednávka zaniká. Prodávající si vyhrazuje právo Kupujícímu po potvrzení objednávky sdělit, že objednané zboží nelze dodat, a to zejména v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává, že je vyprodáno nebo v dalších případech, kdy pro to má závažný důvod. Pokud není Prodávající schopen objednané zboží dodat a je to v jeho možnostech, nabídne Prodávající Kupujícímu adekvátní náhradu za objednané zboží. Kupující buď vyjádří souhlas s dodáním náhradního zboží, a pak je uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je dodání náhradního zboží, nebo s dodáním náhradního zboží nebude souhlasit, a pak bude mít nárok od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

6. Doručením potvrzení objednávky Kupujícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále také jako „smlouva“). Pokud dojde k potvrzení objednávky Prodávajícím pouze ohledně části zboží, vzniká mezi stranami smlouva na zboží specifikované v potvrzené části objednávky.

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

III. Dodání zboží

1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. Zboží se dodává na místo dodání určené Kupujícím v objednávce, přičemž toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny.

2. Lhůta pro dodání zboží obvykle činí 14 kalendářních dní od objednání zboží; o termínu dodání zboží je Kupující předem informován. Zboží Kupujícímu či jím oprávněné osobě odevzdá osoba pověřená k tomu Prodávajícím, zpravidla pracovník držitele poštovní licence. Není-li zboží skladem, může dodací lhůta činit až 30 dnů, o čemž bude Kupující prostředky elektronické komunikace při potvrzení objednávky Prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po tomto potvrzení vyrozuměn. Po marném uplynutí i této lhůty si mohou strany sjednat další dodací lhůtu; není-li tato sjednána, považuje se smlouva za zrušenou.

3. Prodávající Kupujícímu dodá zboží zpravidla prostřednictvím držitele poštovní licence na dobírku.

4. Kupující je povinen uhradit níže poštovné, jehož kupní cena nepřesahuje 2 400,- Kč (s DPH). Pokud kupní cena zboží přesahuje částku 2 400,- Kč (s DPH), zavazuje se Prodávající dodat Kupujícímu objednané zboží na své náklady (platí pouze pro zásilky odeslané pomocí služby PPL:

PPL - 165 Kč vč. DPH

5. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Veškeré dokumenty, které se vztahují k objednanému zboží, jsou Kupujícím k dispozici ke stažení na internetových stránkách www.cormen.cz (zejména se jedná o technické a bezpečnostní listy, vyžaduje-li je povaha zboží). Spolu se zbožím je Kupujícímu doručena faktura s náležitostmi daňového dokladu. Kupující je povinen potvrdit svým podpisem řádné převzetí objednaného zboží spolu včetně faktury dle instrukcí držitele poštovní licence.

IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cenou je rozumí cena, která je uvedena u objednávaného zboží v internetovém obchodě Prodávajícího na internetových stránkách www.cormen.cz. Kupní cenu Kupující při objednávání zboží potvrzuje a je následně potvrzena také Prodávajícím, závaznou se stává okamžikem uzavření smlouvy.

2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu při převzetí zboží od držitele poštovní licence či jiného přepravce. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího zaplacení pracovníkovi držitele poštovní licence či přepravce.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Je-li Kupující spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tedy osobou jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je oprávněn bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.

2. Pokud Kupující není spotřebitelem, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit jen v zákonech vymezených případech.

3. V případě odstoupení od smlouvy, je Kupující povinen zaslat písemné odstoupení na adresu sídla Prodávajícího. V případě, že odstupuje od smlouvy Kupující - spotřebitel dle čl. V., odst. 1 těchto VOP, musí tak učinit nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V odstoupení od smlouvy je povinen uvést údaje jednoznačně identifikující příslušnou smlouvu, nejlépe číslo a den objednávky, identifikovat vracené zboží, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny, požaduje-li vrátit kupní cenu na svůj bankovní účet. Odstoupí-li Kupující, který je spotřebitelem, od uzavřené smlouvy, vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží Prodávajícímu. Pokud Kupující, který je spotřebitelem, nenavrhne, aby mu Prodávající vrátil kupní cenu na jeho bankovní účet, obdrží ji složenkou na své jméno na adresu, kterou v rámci kontraktačního procesu uvedl jako svou doručovací adresu. Kupní cenu a náklady na dodání zboží vrátí Prodávající Kupujícímu – spotřebiteli poté, co od něj obdrží vrácené zboží. Kupující nemá právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a nese je sám.

4. Uplatní-li Kupující právo na odstoupení od smlouvy dle čl. článku V., odst. 1 nebo 2 těchto VOP, je povinen Prodávajícímu vrátit vše, co mu bylo plněno. Zboží je Kupující povinen vrátit v původním nepoškozeném obalu, čisté (nikoli znečištěné), celé a s originálním daňovým dokladem. Není-li to již možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo bylo zboží spotřebováno Kupujícím nejednajícím v dobré víře či Kupujícím zneužívajícím právo na odstoupení od smlouvy), musí Kupující poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu jako hodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Prodávající je oprávněn uplatnit u Kupujícího náhradu toho, co již nemůže být vydáno, a započíst svůj nárok oproti nároku na vrácení kupní ceny.

5. Pokud Kupující za zboží objednané v určité ceně obdrží jako odměnu i další zboží za zvýhodněnou cenu (případně symbolickou cenu či jako dárek), týká se odstoupení od smlouvy dle článku V., odst. 1 nebo 2 těchto VOP i zboží dodaného za zvýhodněnou cenu. Prodávající je tedy v takovém případě povinen vrátit veškeré zboží dodané v rámci příslušné smlouvy, ledaže mu Prodávající sdělí, že na vrácení tohoto zboží netrvá.

VI. Práva z vadného plnění

1. Odpovědnost Prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění. Pokud není uvedeno jinak, platí, že Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží; záruka trvá po dobu použitelnosti uvedenou na obalu zboží.

2. Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o zjištěných vadách. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Svým podpisem stvrzuje Kupující při převzetí zboží i to, že zboží bylo dodáno v pořádku. Je-li zboží poškozené, může Kupující převzetí odmítnout.

3. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dodáním nového zboží; a není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

4. Je-li Kupující spotřebitelem, řídí se jeho práva z vadného plnění ustanovením §§ 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jsou tedy následující. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující (spotřebitel) právo a) na odstranění vady dodáním nového zboží nebo chybějícího zboží, b) na odstranění vady opravou zboží, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, d) odstoupit od smlouvy. Kupující (spotřebitel) sdělí Prodávající, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm. Nezvolí-li si Kupující (spotřebitel) své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Při nepodstatném porušení smlouvy, má právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Ostatní nároky Kupujícího (spotřebitele) při vadném plnění vyplývající z §§ 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5. Až na zákonné výjimky nemůže Kupující odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel.

6. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy s takovým Kupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jehož nákupy vykazují spekulativní charakter.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze.

3. Ochrana osobních údajů zákazníka vč. podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Zásady o zpracování osobních údajů. Aktuální znění je k dispozici zde.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Uzavřením kupní smlouvy Kupující prohlašuje, že je s těmito obchodními podmínkami seznámen, a souhlasí s tím, že se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že obchodní podmínky jsou podle ustanovení § 1751, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, závazné pro úpravu vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím, pokud kupní smlouva neobsahuje odchylná ujednání.

2. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Novou verzi svých obchodních podmínek zveřejní Prodávající na svých internetových stránkách.

3. Právní vztahy Prodávajícího a Kupujícího kupní smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a souvisejících právních předpisů.

4. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností a po dobu trvání těchto okolností se Prodávající nedostane do prodlení. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Prodávajícího. O tom, že okolnosti vylučující protiprávnost nastaly, je Prodávající Kupujícího povinen informovat ihned poté, jak to bude technicky možné.

5. Tyto VOP se stávají platnými a účinnými dnem 8. 1. 2014.

 

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací