CLEAMEN Dezinfekční ubrousky 150 ks

Značka: Cleamen

Původní cena: 930,37 

Cena s DPH: 930,37 

Cena bez DPH: 768,90 

Kód:

150 ks kbelík skladem

Základní informace

Velikost
EAN
Rozměry [š. v. h.]
Celní zařazení
Netto / brutto [kg]
150 ks
8594011509536
38089490
2,77 / 2,77

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Nebezpečné vlastnosti

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

GHS02
Hořlavé látky

GHS07
Dráždivé látky

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací