CLEAMEN 690 ECO DES

Značka: Cleamen

Původní cena: 918,39 

Cena s DPH: 918,39 

Cena bez DPH: 759,00 

Kód:

5 kg Kanystr skladem
20 kg kanystr skladem

Základní informace

Velikost
EAN
Rozměry [š. v. h.]
Celní zařazení
Netto / brutto [kg]
5 kg
8595683801072
34029010
0,01 / 0,01
20 kg
8594011509352
38089410
20,79 / 20,79

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Nebezpečné vlastnosti

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

GHS05
Korozivní a žíravé látky

GHS09
Látky nebezpečné pro životní prostředí

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací