CLEAMEN 650 neutrální čistič

Tekutý neutrální čistící prostředek, který je určený především pro odstranění organických nečistot z citlivých povrchů technologického zařízení, kde by použití alkalických nebo kyselých prostředků bylo problematické.   Výrobek dočasně není možné prodávat široké veřejnosti. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití, při nákupu, prosím, uveďte IČ.

Značka: Cleamen

Původní cena: 959,41 

Cena s DPH: 959,41 

Cena bez DPH: 792,90 

Kód:

10 kg kanystr skladem
20 kg kanystr skladem

 

Tekutý neutrální čistící prostředek, který je určený především pro odstranění organických nečistot z citlivých povrchů technologického zařízení, kde by použití alkalických nebo kyselých prostředků bylo problematické. Působí velmi šetrně, má výborné emulgační vlastnosti a nenarušuje lak ani glazuru. Může se použít i jako náplň pro pravidelné strojní čištění podlah. Prostředek se vyznačuje vynikající biologickou odbouratelností, takže se může používat k čištění také v prostorech s biologickou čistírnou odpadních vod.  Používá se hlavně pro všeobecné čištění všech prostorů a technologického zařízení při průmyslové výrobě, zejména se dobře uplatňuje při ručním čištění baliček a vakuovaček. Prostředek je vhodný k použití i v malých výrobnách. Může se použít také v oblasti zemědělství při všeobecném úklidu prostorů a technologického zařízení. Na povrchy se aplikuje především ručně, ale je možné použít i strojovou aplikaci, například na podlahy.
 
Oblast použití
Koncentrace
Doba působení
Doporučená teplota
Všeobecné čištění: podlahy, stěny, dveře, okna, pracovní plochy, umývadla
0,5 – 2,0 %
podle znečištění
20 – 40 ºC
Čištění povrchů technologického zařízení (např. baličky, vakuovačky), součástky zařízení, pracovní stroje
1,0 – 3.0 %
podle znečištění
30 – 40 ºC
Strojní čištění podlah – pravidelný úklid a údržba
1,0 – 2,0 %
podle znečištění
20 – 40 ºC
Čištění v zemědělství: dveře, okna, podlahy, pracovní plochy, zařízení kanceláří, drobné součástky
1,0 – 2,0 %
podle znečištění
20 – 40 ºC
 
pH koncentrátu: 7 – 8,5
 
Při dodržení doporučujících postupů je prostředek vhodný k použití pro všechny dostupné povrchy.
 
Prostředek obsahuje:
> 30 % voda, 5-15% neionogenní tenzid, propan-2-ol, < 5% karboxyláty, triethanolamin, butylglykol
 
20 kg balení

Základní informace

Velikost
EAN
Rozměry [š. v. h.]
Celní zařazení
Netto / brutto [kg]
10 kg
8594011506825
34029090
10,00 / 10,44
20 kg
8594011505477
34029090
20,00 / 20,90

Převod jednotek

Velikost
Paleta
10 kg
60 ks
20 kg
24 ks

ADR

Velikost
UN číslo
Značka
Skupina
Limit
Třída
10 kg
UN1993
3
III
5 l
3
20 kg
UN1993
3
III
5 l
3

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Nebezpečné vlastnosti

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

GHS02
Hořlavé látky

GHS05
Korozivní a žíravé látky

Související produkty

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací