CLEAMEN 646 Alco

Produkt Cleamen 646 je určen k používání proti bakteriím a kvasinkám v provozech, ve kterých jsou potraviny a nápoje vyráběny nebo skladovány.

Značka: Cleamen

Původní cena: 1 016,52 

Cena s DPH: 1 016,52 

Cena bez DPH: 840,10 

Kód:

5 l kanystr skladem

Používá se na površích, které mohou přijít do styku s potravinami a které jsou rezistentní vůči alkoholu. Cleamen 646 nezanechává žádné chuťové či pachové stopy na dezinfikovaném povrchu a následný oplach tedy není nutný (prostředek je bezoplachový). Má okamžitý účinek a odpařuje se samovolně a rychle. Cleamen 646 má antibakteriální, levuricidní a virucidní účinky.

Použití

• Produkt aplikujte sprejem neředěný a nechte oschnout. Je vhodný pro konečnou dezinfekci, ale může být také použit pro rychlou, okamžitou dezinfekci k zachování hygienických standardů před začátkem výroby.

• Cleamen 646 má antibakteriální účinky na površích v nezředěném stavu, s kontaktním časem 5 minut v čistém prostředí.


Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtětě údaje na obalu a připojené informace o přípravku.​

Biocidní typ: 2, 4

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100 směsi):

Ethanol (CAS 64-17-5): 80g

Registrační číslo pro CZ: MZDR 21220/2019/OBP


Základní informace

Velikost
EAN
Rozměry [š. v. h.]
Celní zařazení
Netto / brutto [kg]
5 l
8594011509369
18,50 x 28,80 x 13,50
38089490
5,23 / 5,33

Převod jednotek

Velikost
Paleta
5 l
108 ks

ADR

Velikost
UN číslo
Značka
Skupina
Limit
Třída
5 l
UN1170
3
II
1 l
3

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Nebezpečné vlastnosti

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P241 - Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P378 - K hašení použijte Suchá chemikálie, Alkoholová pěna, Oxid uhličitý (CO2), Vodní
postřik

GHS02
Hořlavé látky

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací