CLEAMEN 570 širokospektrální dezinfekce

Vysoce koncentrovaný tekutý čistící a dezinfekční prostředek Výrobek dočasně není možné prodávat široké veřejnosti. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití, při nákupu, prosím, uveďte IČ.

Značka: Cleamen

Původní cena: 2 321,02 

Cena s DPH: 2 321,02 

Cena bez DPH: 1 918,20 

Kód:

5 l Kanystr skladem

Vysoce koncentrovaný prostředek určený k dezinfekci a čištění ploch, předmětů a nástrojů, včetně zařízení ve službách epidemiologicky závažných, například kosmetika, solária, fitness studia, sauny, bazény a podobně. Prostředek vyniká širokým spektrem účinku (baktericidním, fungicidním, mykobaktericidním), nízkou koncentrací (0,3 – 0,6 %) a krátkou dobou působení (1 minuta). Neobsahuje chlór a odstraňuje velké množství vitálních forem mikroorganismů. Prostředek nenarušuje žádný materiál.

Účinnost prokázaná dle norem:
EN 13727
EN 1650​, EN 13624
EN 14348
EN 14476​

 
POUŽITÍ:
Na menší plochy doporučujeme aplikovat naředěný prostředek mechanickým rozprašovačem, na větší plochy aplikujte mopem. Dezinfekci nechte působit na ošetřované ploše požadovanou dobu. Případné zaschnutí není na závadu. Po uvedené době je povrch dezinfikován. V průběhu této doby se nesmí plochy umývat ani stírat – proces dezinfekce by se předčasně ukončil. Na závěr povrchy opláchněte vodou. Prostředek lze použít i pro ponornou dezinfekci (10ml do 1 litru), například pomůcek v holičství, kadeřnictví, kosmetických salónech,
masérských salónech apod.
 
Spektrum účinku:
Baktericidní:      na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní),  TBC
Fungicidní:          většina mikroskopických hub
Virucidní:            HBV, HCV, HIV
 
Biocidní typ:       2, (domácnost, zdravotnictví)
 
ředění
baktericidní a fungicidní účinek​​
​virucidní účinek HIV, HBV, HCV spektra: B​

účinná koncentrace a nezbytná doba působení ​

1 minuta
​60 minut
1 litr
3 ml
​6 mlpH pracovního roztoku: 5 – 6

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):
Poly(hexamethylenbiguanid) hydrochlorid (CAS: 32289-58-0): 9,0 g
Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid (EC: 230-525-2): 4,8 g.
 
Reg. č. v ČR:  MZDR 9142/2020/OBP
Rozhodnutie v SR: bio/2566/D/20/CCHLP
 
UFI NV60-90R4-S00S-RASN

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Základní informace

Velikost
EAN
Rozměry [š. v. h.]
Celní zařazení
Netto / brutto [kg]
5 l
8595683802499
18,70 x 24,10 x 14,90
38089410
5,00 / 5,25

Převod jednotek

Velikost
karton
Paleta
5 l
-
128 ks

ADR

Velikost
UN číslo
Značka
Skupina
Limit
Třída
5 l
UN2922
8
II
1 l
8 (6.1)

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Nebezpečné vlastnosti

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H331 - Toxický při vdechování.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny
H373 - Může způsobit poškození orgánů (dýchací cesty) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechnutí).
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

GHS05
Korozivní a žíravé látky

GHS06
Toxické látky

GHS08
Látky nebezpečné pro zdraví

GHS09
Látky nebezpečné pro životní prostředí

Související produkty

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací