Close
565 400 300
cart

Košík
obsahuje

0položek
0,00

Otázky a odpovědi

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Zeptejte se nás!

Otázky a odpovědi
*
*

Zajímalo by mě zda jsou výrobky firmy Cormen nebo jejich jednotlivé složky testovány na zvířatech a zda jsou k výrobě používané produkty živočišného původu. Děkuji za odpověď.

Firma Cormen, s.r.o. ani jiné kosmetické firmy nesmí používat zvířecí modely při testovaní kosmetických prostředků. To je detailně uvedeno ve Směrnici rady 76/768/EHS ve znění 7. dodatku. Z toho jednoznačně vyplývá, že kosmetika Cormen není testována na zvířatech. Pokud se týká jednotlivých surovin, platí, že ani suroviny nesmí být testovány na zvířatech. Do doby zákazu testů na zvířatech byly testovány suroviny pro kosmetiku běžně na zvířatech. Proto nemůžeme vyloučit, že některá ze surovin použitých firmou Cormen byla v minulosti na zvířatech testována, garantujeme však, že námi používané šarže surovin nejsou na zvířatech testovány. Ze živočišných produktů používáme pouze včelí vosk a lanolin.

Musíme platit za svoz našeho odpadu, i když nám dodavatel deklaruje, že má uzavřenu smlouvu se společností EKO-KOM, a.s.?

Pokud vám jako podnikající osobě vzniká při podnikatelské činnosti odpad, jste původcem odpadu a jste povinni s ním nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Tedy předat osobě oprávněné k nakládání s odpadem. Povinnosti vyplývající ze zákona o obalech, které se vztahují k vašemu dodavateli, tedy zajištění využití a recyklace obalového odpadu, za něj plní AOS až po svozu odpadu. Ta se, na základě spolupráce se svozovými společnostmi, postará o splnění procentuální výše využití a recyklace obalového odpadu za vašeho dodavatele. Povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a ze zákona o obalech jsou dvě rozdílné a na sobě nezávislé povinnosti. Vzniká tím případ, kdy oprávněná osoba ke svozu odpadu uzavírá 2 smlouvy. Jednu s původcem odpadu, který musí zaplatit úhradu za jeho svoz. A druhou se společností EKO-KOM, a.s., která jí hradí náklady spojené s evidencí a následným zajištěním využití odpadů z obalů, a která tím za své klienty zajišťuje splnění povinnosti využití a recyklace obalového odpadu.

Odběratel – podnik – od naší firmy požaduje, abychom si od něj odváželi obalový odpad nebo mu uhradili náklady na odstranění tohoto odpadu. Skutečně to nařizuje zákon č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jak tvrdí?

Ne, není tomu tak. Každý, kdo uvádí obaly na trh a do oběhu, musí zajistit jejich využití a recyklaci, tím však není míněno odstranění odpadu od vašeho odběratele. Naopak on má povinnost ze zákona o odpadech předat vzniklý odpad výhradně osobě oprávněné k nakládání s odpadem. Povinnost odebrat zpět obaly má pouze ten, kdo dodává balené zboží spotřebiteli, kterým je fyzická a nepodnikající osoba. Tuto povinnost spolu se zajištěním využití obalových odpadů plní EKO-KOM, a.s. za všechny společnosti, se kterými má uzavřenu Smlouvu o sdruženém plnění. Pokud je zboží dodáno podnikající osobě, pak povinnost zpětného odběru nevzniká a odběratel nemůže ze zákona nárokovat odebrání obalů zpět.